Ngôn ngữ

Bài 12. Biến dạng của rễ_Trần Thị Hiền_THCS Minh Phú
Th4 12 2016
Ảnh của EC_Center
Nguồn: EC_Center
0
Summary Information

Keywords:

Biến dạng, rễ cây

Chủ đề: 

Biology

Workplace Skills: 

Planning investigation
Discussion
Teamwork
Independent Thinking

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 6 (Ages 11-12)
Grade 7 (Ages 12-13)
Grade 8 (Ages 13-14)
Grade 9 (Ages 14-15)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Chưa có phiếu nào