About Us

Teachers TryScience ได้ร่วมมือกันระหว่าง the New York Hall of Science, TeachEngineering Digital Library และ IBM Corporation

พวกเราขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา Teachers TryScience สำหรับข้อมูลอันมีค่าสำหรับเว็บไซต์นี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบไปด้วย:

บทเรียน STEM แบบบูรณาการ

Teachers TryScience ได้ถูกพัฒนามาเพื่อนำการแผนการสอนเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบให้เหมาะกับการเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียน รูปแบบการสอนแบบนี้ช่วยให้การสอนมีความยืดหยุ่นแก่กลุ่มผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนจะสามารถบูรณาการความรู้ที่มีมาใช้ในกิจกรรมของการสอน ตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนจะต้องใช้องค์ความรู้ทางฟีสิกส์ เคมี และโลกวิทยาไปพร้อมๆกัน รูปแบบการสอนแบบนี้ยังเป็นการท้าทายผู้เรียนในการแก้ปัญหาเชิงวิศกรรมและหาคำตอบผ่านองค์ความรู้สำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM).

จากที่เห็นว่าแผนการสอนต่างๆในเว็บไซต์  Teachers TryScience มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการทางด้าน STEM และวิธีการแบบสหวิทยาการที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน บทเรียนแบบบูรณาการของ STEM จะช่วยเสริมทักษะดังกล่าวให้นักเรียนได้ลองปรับเปลี่ยนความคิด ทดลองใช้หลักเทคโนโลยี หลักคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา อาจจะต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ  และอาจจะต้องลองหาวิธีคำนวณแบบใหม่ ทั้งหมดนี้จำเป็นที่จะต้องบูรณาการสิ่งต่างๆเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่หลากหลายตามแต่หัวข้อนั้นๆ ตอนเริ่มต้นคำถามอาจแค่นำผู้เรียนเข้าสู่ปัญหาแบบหนึ่ง แต่หลายๆครั้งระหว่างการแก้ปัญหาหนึ่งก็อาจทำให้ผู้เรียนเกิดคำถามอื่นๆที่อยากค้นหาเพิ่มขึ้นมา